اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-همدان

اداره-کل-آموزش-فنی-و-حرفه-ای-استان-همدانجستجو برای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان:


اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان صفحه اصلیدرج شماره همراه همکار تصویب نامه شورای عالی اداری حقوق شهروندی ساختار تشکیلاتیچارت اداریحوزه مدیر کلمعاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزیاداره آموزشاداره موسسات کارآموزی آزادمشارکت کارآفرینانمعاونت مالی و پشتیبانیاداره سنجش و ارزشیابی مهارتاداره سنجش و ارزشیابیدفتر مسابقات ملی مهارتمراکز آموزشیمراکز آموزشی برادرانمرکز برادران شهرستان همدانمرکز برادران شهرستان ملایرمرکز برادران شهرستان نهاوندمرکز برادران شهرستان تویسرکانمرکز برادران شهرستان اسدآبادمرکز برادران شهرستان رزنمراکز آموزشی خواهرانمرکز خواهران شهرستان همدانمرکز خواهران شهرستان ملایرمرکز خواهران شهرستان نهاوندمرکز خواهران شهرستان تویسرکانمرکز خواهران شهرستان اسدآبادمرکز خواهران شهرستان رزنمراکز آموزشی دومنظورهمرکز دومنظوره شهرستان کبودراهنگمرکز دومنظوره شهرستان فامنینمرکز دومنظوره شهرستان قروه درگزینمرکز دومنظوره شهرستان بهارمرکز آموزش هتلداری و گردشگریمعرفی اداره کلمعرفی سازمانسامانه اطلاعات استانهاگزارش دستگاهمیز خدمتپیشخوان دولتتعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان و پستآدرس دفاتر طرف قراردادراهنمای میز خدمت حضوریمیز خدمت الکترونیکیمشاوره آموزشی و هدایت شغلیمشاوره آموزشی و هدایت شغلی اداره کل مشاوره آموزشی و هدایت شغلی سازمان شناسنامه خدماتسایر خدماتمراکز، آموزشگاهها ، تقویم آموزشی و تقویم آزمونخدمات آموزشگاههای آزاد برگزاری دوره¬های آموزشی مهارتیدرخواست آزمونهای مهارتیآزمونهای ادواریآزمون صنعت ساختماندریافت کارت ورود به جلسهاعلام نتایج آزمونآزمون تفاهم نامهتقویم آزمونهای برگزاری مسابقات ملیتهیه استانداردها و کتب آموزشیبخش دوم خدماتدفترچه الکترونیکی مهارت آموختگانقوانین و مقررات خدماتچگونگی ثبت نام در دوره های آموزشیفرایند معرفی به آزمونفرایند تمدید و اخذ پروانه تاسیس آموزشگاهثبت نام آزمونهای ادواری ، تفاهمنامه و صنعت ساختمانروند ارسال و پیگیری شکایاتروند ارسال و پیگیری پیشنهاداتطرح مهارت آموزی در محیط کارثبت اطلاعات واحد پذیرندهثبت نام متقاضیان مهارت آموزیبخشنامه ها و دستوالعمل هاخدمات در بستر تلفن همراهخدمات اداره کلشرح خدماتپیشخوان دولتصدور گواهینامه مهارتصدور موافقت نامه اصولی و پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه اایصدور تاییدیه مفقودی یا المثنیصدور ابلاغ مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایامور مربوط به ارزیابی عملکرد رسیدگی به شکایات مشتریدرخواست آزمون داوطلبین آزادکارت مهارت احراز صلاحیت صنعت ساختمانلیست آدرس تماس،پیشخوان های سطح استانلیست آدرس تماس،پیشخوان های دولت طرف قرارداددانلودهابیانیه توافق سطح خدماتدفترچه راهنمای دوره های آموزشیاستعلام گواهی نامه هاپرداخت جستجو در مهارت آموخته هاتماس با ماارتباط با ماارتباط با مدیرثبت شکایتپیشنهاداتساختار این اداره کلارتباط با بازرس ماده شماره تماس ماشماره های مراکزشماره های داخلی اداره کلپرسشهای متداولتلفنهای آموزشگاههای آزادارشیو اخباراخبار و تازهادستورالعمل به روز رسانی وب سایتسامانه های مرتبطسامانه ملی استانداردهای مهارت ویژه کارآموزانسامانه ملی استانداردهای مهارت ویژه مربیانپرتال جامع آموزش فنی و حرفه ای کشورمرکز تربیت مربیسامانه ملی مهارتسامانه هدایت شغلی سایر ادارات مرتبطسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورنقشه تارنماامور فرهنگیامر به معروفبروشور شهید شاخصبروشور بروشور معرفی اعضاء شورامجموعه قوانین آمران به معروف و ناهیان از منکرحجاب و عفافبروشور فرهنگی حجاب و عفافمجموعه قوانین حجاب و عفافگزارش فرهنگی امروز آمار بازدید از سایت بروز شده در صفحه اصلیدرج شماره همراه همکار تصویب نامه شورای عالی اداری حقوق شهروندی ساختار تشکیلاتیچارت اداریحوزه مدیر کلمعاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزیاداره آموزشاداره موسسات کارآموزی آزادمشارکت کارآفرینانمعاونت مالی و پشتیبانیاداره سنجش و ارزشیابی مهارتاداره سنجش و ارزشیابیدفتر مسابقات ملی مهارتمراکز آموزشیمراکز آموزشی برادرانمرکز برادران شهرستان همدانمرکز برادران شهرستان ملایرمرکز برادران شهرستان نهاوندمرکز برادران شهرستان تویسرکانمرکز برادران شهرستان اسدآبادمرکز برادران شهرستان رزنمراکز آموزشی خواهرانمرکز خواهران شهرستان همدانمرکز خواهران شهرستان ملایرمرکز خواهران شهرستان نهاوندمرکز خواهران شهرستان تویسرکانمرکز خواهران شهرستان اسدآبادمرکز خواهران شهرستان رزنمراکز آموزشی دومنظورهمرکز دومنظوره شهرستان کبودراهنگمرکز دومنظوره شهرستان فامنینمرکز دومنظوره شهرستان قروه درگزینمرکز دومنظوره شهرستان بهارمرکز آموزش هتلداری و گردشگریمعرفی اداره کلمعرفی سازمانسامانه اطلاعات استانهاگزارش دستگاهمیز خدمتپیشخوان دولتتعرفه خدمات در دفاتر پیشخوان و پستآدرس دفاتر طرف قراردادراهنمای میز خدمت حضوریمیز خدمت الکترونیکیمشاوره آموزشی و هدایت شغلیمشاوره آموزشی و هدایت شغلی اداره کل مشاوره آموزشی و هدایت شغلی سازمان شناسنامه خدماتسایر خدماتمراکز، آموزشگاهها ، تقویم آموزشی و تقویم آزمونخدمات آموزشگاههای آزاد برگزاری دوره¬های آموزشی مهارتیدرخواست آزمونهای مهارتیآزمونهای ادواریآزمون صنعت ساختماندریافت کارت ورود به جلسهاعلام نتایج آزمونآزمون تفاهم نامهتقویم آزمونهای برگزاری مسابقات ملیتهیه استانداردها و کتب آموزشیبخش دوم خدماتدفترچه الکترونیکی مهارت آموختگانقوانین و مقررات خدماتچگونگی ثبت نام در دوره های آموزشیفرایند معرفی به آزمونفرایند تمدید و اخذ پروانه تاسیس آموزشگاهثبت نام آزمونهای ادواری ، تفاهمنامه و صنعت ساختمانروند ارسال و پیگیری شکایاتروند ارسال و پیگیری پیشنهاداتطرح مهارت آموزی در محیط کارثبت اطلاعات واحد پذیرندهثبت نام متقاضیان مهارت آموزیبخشنامه ها و دستوالعمل هاخدمات در بستر تلفن همراهخدمات اداره کلشرح خدماتپیشخوان دولتصدور گواهینامه مهارتصدور موافقت نامه اصولی و پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه اایصدور تاییدیه مفقودی یا المثنیصدور ابلاغ مدیریت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ایامور مربوط به ارزیابی عملکرد رسیدگی به شکایات مشتریدرخواست آزمون داوطلبین آزادکارت مهارت احراز صلاحیت صنعت ساختمانلیست آدرس تماس،پیشخوان های سطح استانلیست آدرس تماس،پیشخوان های دولت طرف قرارداددانلودهابیانیه توافق سطح خدماتدفترچه راهنمای دوره های آموزشیاستعلام گواهی نامه هاپرداخت جستجو در مهارت آموخته هاتماس با ماارتباط با ماارتباط با مدیرثبت شکایتپیشنهاداتساختار این اداره کلارتباط با بازرس ماده شماره تماس ماشماره های مراکزشماره های داخلی اداره کلپرسشهای متداولتلفنهای آموزشگاههای آزادارشیو اخباراخبار و تازهادستورالعمل به روز رسانی وب سایتسامانه های مرتبطسامانه ملی استانداردهای مهارت ویژه کارآموزانسامانه ملی استانداردهای مهارت ویژه مربیانپرتال جامع آموزش فنی و حرفه ای کشورمرکز تربیت مربیسامانه ملی مهارتسامانه هدایت شغلی سایر ادارات مرتبطسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورنقشه تارنماامور فرهنگیامر به معروفبروشور شهید شاخصبروشور بروشور معرفی اعضاء شورامجموعه قوانین آمران به معروف و ناهیان از منکرحجاب و عفافبروشور فرهنگی حجاب و عفافمجموعه قوانین حجاب و عفافگزارش فرهنگی ورود ثبت نام صفحه اصلی اخبار و تازه ها تازه ها نفر از روستاییان و عشایر استان همدان از آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای برخوردار شدند در راستای توسعه و ترویج اهمیت مهارت آموزی وتوانمند سازی روستاییان و عشایر در سه ماه نخست سال جاری نفر از ایشان آموزش های مهارتی را فراگرفتند به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ، وهب مختاران، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اولویت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در آموزش به روستاییان و مناطق محروم گفت برگزاری دوره های مهارتی در روستا کاهش مهاجرت بی رویه به شهرها را دربر خواهد داشت مختاران با اشاره به اینکه به روستایی و عشایر استان از آموزش های مهارتی بهره مند شدند ، بیان داشت اجرای دوره های مهارتی در حرفه و روستا بصورت حضوری و مجازی برگزار شد مختاران اجرای دوره های آموزشی مهارت در روستاها را بر مبنای نیاز بازار کار و با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه بر شمرد و افزود آموزش و ارتقا مهارت روستاییان از عوامل مهم در تقویت و پایداری توسعه روستایی است در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان انجام شد برگزاری نخستین جشنواره الگوهای برتر مشاوران نخستین جشنواره الگوهای برتر مشاوران بین کارشناسان مشاوره و هدایت شغلی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همدان بصورت هماهنگ و آنلاین برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ، وهب مختاران ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اعلام این خبر افزود در راستای رقابت کارشناسان مشاوره و هدایت شغلی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و انتخاب نفرات برگزیده جهت رقابت در مرحله ی کشوری در آزمون آنلاین مشارکت کردند مختاران با اشاره به مشارکت نفر از مشاوران مراکز آموزشی در جشنواره بیان داشت سه نفر از شرکت کنندگان به ترتیب مسعود بهنامفر، سحر حیدری و نصرت ا ملکی موفق به اخذ رتبه برترشده و به مرحله کشوری راه یافتند وی اظهار داشت در مرحله کشوری شاخص های امتیاز با موضوعاتی چون، ارایه عملی مصاحبه مشاوره ای خلاقانه و ابتکاری، ارایه الگوی مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی به همراه نوآوری و ارایه طرح پژوهشی مرتبط با مشاوره بصورت آزمون عملی برگزار خواهد شد رییس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خبر داد هزار و نفر در آزمون های مهارت فنی و حرفه ای همدان شرکت کردند در سه ماهه نخست سال جاری هزار و نفر در فنی و حرفه ای استان همدان سنجش و ارزیابی شدند به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،جمشید رحیمی،رییس اداره سنجش و ارزشیابی این اداره کل با اشاره به اینکه هزار و نفر در آزمون های مهارت شرکت داشتند گفت تعداد هزار و نفر از شرکت کنندگان مرد و یک هزار و نفر زن بودند رحیمی افراد شرکت کننده در آزمون آنلاین را یک هزار و نفر عنوان کرد و افزود در آزمون های هماهنگ این اداره کل نیز یک هزار و نفرشرکت کردند وی از مشارکت نفر در آزمون های تفاهم نامه خبر داد و بیان داشت در صنعت ساختمان هزار و نفر مورد سنجش قرار گرفتند رییس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه نفر در آزمون های ادواری شرکت داشتند ، اظهار داشت درصد از شرکت کنندگان در آزمون های مهارتی موفق به کسب نمره قبولی شده اند به همت مرکز آموزش هتلداری و گردشگری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان برگزار شد آموزش دوره چرم و مصنوعات چرمی در راستای حمایت از آموزش صنایع کوچک و متوسط شرکت شهرک های صنعتی دوره آموزشی تولید کیف با چرم طبیعی در مرکز آموزش هتلداری و گردشگری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به مهارت آموزان ارائه شد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،حامد ساروی ، رییس مرکز هتلداری و گردشگری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعلام این خبر افزود نفر در مرکز هتلداری و گردشگری، تولید کیف با چرم طبیعی را فراگرفتند ساروی با اشاره به اینکه در دوره ی مذکور نفر زن و مرد شرکت داشتند بیان داشت یکی از دوره های منجر به ایجاد اشتغال و مشاغل خانگی آموزش مصنوعات چرمی است مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار همدان برگزار می کند پذیرش کارآموز در رشته های کسب و کار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از پذیرش کارآموز در مرکز تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار این اداره کل خبر داد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت این مرکز در دوره های ثبت انواع شرکت ها ، راه اندازی کسب و کار نوآورانه ،و اصول و راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآموز می پذیرد مختاران بیان داشت ظرفیت هر کدام از دوره ها نفر بوده و در پایان به قبول شدگان در آزمون ، گواهینامه معتبر فنی و حرفه ای اعطا خواهد شد هزار و نفر در استان همدان آموزش های مهارتی را فراگرفتند در سه ماهه ی نخست سالجاری هزار و نفر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از آموزش های مهارتی بهره مند شدند به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت در سه ماهه ی نخست سالجاری آموزش های مهارتی برای هزار و نفر در بخش دولتی و خصوصی بصورت مجازی و حضوری اجرا شد مختاران با اشاره به برگزاری دوره های مهارتی در چهار خوشه ی خدمات،صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی بیان داشت هزار و نفر از شرکت کنندگان زن و هزار و نفر نیز مرد بودند وی ارائه آموزش های مهارتی در بخش دولتی را هزار و نفر عنوان کرد و اظهار داشت در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای هزار و نفر آموزش های مهارتی را فراگرفتند نفر از کارآموزان کار ودانش مهارت های فنی و حرفه ای را فراگرفتند به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان ،وهب مختاران ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ازمهارت آموزی کارآموزان کارودانش در کارگاهها، طبق استاندارد شاخه کارودانش خبر داد مختاران افزود تعداد نفر کارآموز در مرکز آموزش فنی و حرفه ای از آموزش های مهارتی بره مند شدند وی اظهار داشت مهارت دیدگان در دوره آموزشی، رشته و حرفه آموزشی درحرفه هایی نظیر بندکش ساختمان ، ریخته گر، تعمیر لوازم خانگی و ، تعمیر آبگرمکن دیواری و تعمیر پکیج شوفاژ گازی و آموزشهای لازم را فرا گرفتند در استان همدان برگزار شد مراسم تجلیل از رییس صنوف و اعضای هیات مدیره کانون انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد همزمان با روز اصناف رییس صنوف و اعضای هیات مدیره کانون انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان همدان تجلیل شدند به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، وهب مختاران ،مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن تبریک روز اصناف و میلاد با سعادت امام رضا ع گفت فرهنگ کار و تلاش اولین محرک پیشرفت یک جامعه است مختاران با اشاره به اینکه آموزشگاههای آزاد ظرفیت های با ارزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای است بیان داشت بهترین راه برای پیشرفت یک جامعه تربیت نیروی متخصص و ماهر است وی مهمترین راهکار توسعه و رونق اقتصادی را ایجاد پل ارتباطی میان صنعت و مهارت دانست و افزود این ارتباط تاثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی هر منطقه خواهد داشت مهارت برگزاری آموزش اطفاء حریق برای کارآموزان و همکاران تاریخ انتشار آموزش اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی شهرستان برای کارآموزان و پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران نهاوند برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دوره آموزشی اطفاء حریق با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارآموزان و کارکنان مرکز جهت شناسایی انواع حریق، انواع خاموش کننده ها و نحوه اطفاء حریق، با استفاده از اساتید مجرب برگزار شد آمار بازدید امروز دیروز هفته جاری هفته گذشته ماه جاری ماه گذشته بازدید کل آدرس همدان بلوار جانبازان متری سلحشور اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان تلفن نمابر کد پستی طراحی و اجرا توسط گروه پارسی کامپ کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل فنی و حرفه ای استان همدان می باشد یکان رگولار تیتر سنس